„Енергийна ефективност” означава използването на по-малко енергия при запазване качеството на произвежданите стоки и предоставяните услуги. Това е различно от „икономията на енергия”, където енергоемките дейности, технологични процеси или услуги, се ограничават или преустановяват с цел пестене на енергия.

Например, когато изгасим осветлението е икономия на енергия …

НО!

Ако сменим крушката с нажежаема жичка с компактна флуоресцентна крушка (която използва по-малко енергия за производството на същото количество светлина) е енергийна ефективност!

Както ефективността, така и икономията на енергия намаляват ефекта от емисиите на парниковите газове.

ВЪЗОБНОВЯЕМИ И АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ. БИОГОРИВА

Източниците на възобновяема енергия (слънцето, вятърът, океанът, хидроенергията, биомасата, геотермалните ресурси и възобновяемите биогорива) имат уникални характеристики.

В цифри:

Днес близо 19% от глобалното потребление на енергия идва от възобновяеми източници, включително:

  • около 3,2% – от водноелектрически централи (ВЕЦ)
  • 2,7% – от малките водноелектрически централи, от съвременната биомаса, от вятърните, слънчевите и геотермалните електроцентрали и от биогоривата.

При производството на електроенергия, делът на възобновяемите източници е около 18%, като 15% от електричеството се произвежда от ВЕЦ.

Алтернативни енергийни източници са водород, отпадни продукти от технологични процеси и.т.н.

Биогоривата са течни или газообразни горива за транспорта, произведени от биомаса (растителни отпадъци, утайки от пречиствателни станции, животински субстанции).

Продуктите на „ВИТО-Илин Младенов“ ЕООД отговарят на критериите за допустимост от списъка на допустимите материали и оборудване от процедурата „Енергийна ефектвност и зелена икономика“ на ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., а именно:

Котлите и камините са проектирани за изгаряне на пелети и костилки (череши, вишни) с цел загряване на вода за покриване на производствени нужди и отопление. Пелетната инсталация е контролирана от програмируем контролер(PLC), като подаването на гориво е автоматизирано. Критериите по програмата са КПД :Е ? 90.0% и автоматизирано подаване на гориво!