“VITO-ILIN MLADENOV” EOOD

Fabbrica
Kalekovetz, 2 “Rodopi”

ing. Ilin Mladenov

tel.: 0898 / 511 424

E-MAIL:

ilin.mladenov@abv.bg